dilluns, 7 de desembre de 2009

Jugant amb la natura o la natura juga amb nosaltres?


Moltes vegades ens hem preguntat com pot ser que una persona patisca enfermetats com progeria, albinisme o com pot tenir una quantitat de pél molt major a la que deuria tenir.
Trobem resposta a aquestos fenòmens en la mutació genètica. Açò significa que es produeix una alteració o un canvi al genotip (informació genética) d’un èsser viu, que comporta a que es produixca un canvi a les seues caracterítiques i que es puga heretar. Aquesta herencia tan sols la poden tenir els éssers pluricel·lulars, ja que el responsable de que ocórrega aquesta alteració és el gen(unitat de informació hereditaria de l’ADN) . Si una de les bases nitrogenades(adenina, guanina, citosina,timina) de l’ADN dels èssers vius canvia comporta l’alteració de tota la protïna .
Hi ha diferents tipues de mutació:
-Mutació somática: afecta a les cél·lules somàtiques( cualsevol de les cél·lules de l’individu exeptuant les reproductores) de l’individu.
-Mutació en la línea germinal: a les cel·lules reproductores.
Després d’haver-se produït una mutació al gen hi poden haver diferents conseqüències, aquestes poden: ser morfològiques, com les malformacions ( letals, produeixen la mort, on el alelo letal causa la mort del gen essencial; condicionals, on es presenta en determinades condicions , com en Drosophila melanogaster ( mosca amb les ales curbades cap a dalt); bioquímiques, produeix canvis en una funció bioquímica; pérdua de funció, fan que una determinada funció no es realitze, per exemple la mutació a l’enzim triptofano hidroxilasa( el cervell deixa de produïr serotonina) ; i augment de la funció, és molt extrany, ja que causa que hi apareguen noves fincions generant un nou fenotip.
Hi poden haver-hi diferents causes: cromosòmiques , genètiques ( alteració de la seqüència de nucleòtids de l’ADN), o mol·lecular ( ho causen les bases nitrogenades).
Una malatia causada per mutació és el síndrome de Turner , aquest provoca la presència d’un sol cromosoma X en xiquetes, les qual són més baixetes del que deurien i no maduren sexualment. En aquest vídeo es pot entendre el síndrome esmentat a través d’un particular cas: http://www.youtube.com/watch?v=K0BJh2P5U9U .

La mutació és el principal element que ha fet que els humans siguam tal i com som. (http://straddle3.net/context/03/es/2004_03_26.html).He trobat un vídeo molt interesant sobre la mutació: http://www.youtube.com/watch?v=y1iXCl8_VwE .